Własna kryptowaluta? To proste!

Technologie webowe

Opublikowany: Aug 17, 2018

Niewątpliwie najpopularniejszym zastosowaniem inteligentnych kontraktów Ethereum są kampanie ICO (Initial Coin Offering). Jak to działa? Emitujemy cyfrowe tokeny, które w zależności od modelu biznesowego reprezentują udziały w firmie, licencje na produkty czy vouchery na usługi, których finalnie będziemy dostarczać.

Kapitał zgromadzony ze sprzedaży tokenów powinien przynajmniej teoretycznie zostać przeznaczony na rozwój projektu, budowę produktów oraz usług. Przedstawiony sposób finansowania budzi nadal wiele kontrowersji – podobnie zresztą jak inne zbiórki społecznościowe. W ramach ciekawostki odsyłam do pierwszej uczciwej kampanii ICO.

Oczywiście kryptowaluty stanowią również świetne narzędzie marketingowe. Możemy dystrybuować je zamiast punktów lojalnościowych zwiększając zaangażowanie naszych klientów.

W praktyce token w sieci Ethereum jest smart kontraktem napisanym zgodnie z określonym standardem w celu zapewnienia kompatybilności z tzw. portfelami kryptowalut (aplikacjami umożliwiającymi zarządzanie tokenami).

Cały proces implementacji własnej waluty został opisany krok po kroku na stronie www.ethereum.org/token.

Podstawowa implementacja tokenu (Minimum Viable Token) jest stosunkowo prosta.

pragma solidity ^0.4.20;

contract MyToken {

  // Tworzymy słownik: adres konta – liczba tokenów (balans)
  mapping (address => uint256) public balanceOf;

  // Podczas wdrożenia właściciel kontraktu otrzymuje wszystkie tokeny
  constructor(uint256 initialSupply) public {
    balanceOf[msg.sender] = initialSupply;
  }

  // Funkcja wykonuje transfer tokenów
  function transfer(address _to, uint256 _value) public {

    // Sprawdzamy czy nadawca ma wystarczający balans
    require(balanceOf[msg.sender] >= _value);

    // Zabezpieczamy się przed potencjalnymi przepełnieniami
    require(balanceOf[_to] + _value >= balanceOf[_to]);

    // Zmniejszamy balans konta nadawcy
    balanceOf[msg.sender] -= _value;

    // Zwiększamy balans konta docelowego
    balanceOf[_to] += _value;
  }
}

Na stronie Ethereum znajdziemy również bardziej kompletną implementację wraz z dokładnym opisem oraz wyjaśnieniem poszczególnych funkcji. W ogólności kontrakt tokenu może zawierać bardziej złożone mechanizmy takie jak niszczenie czy emisję dodatkowych tokenów, zamrażanie poszczególnych kont, automatyczne sprzedawanie i wykupywanie waluty.

Stworzenie naszego pierwszego tokenu rozpoczynamy od skopiowania gotowej implementacji standardu ERC20 wspieranego przez portfele Ethereum. Następnie wdrażamy kontrakt za pomocą narzędzia Remix opisanego tutaj.

pragma solidity ^0.4.16;

interface tokenRecipient { function receiveApproval(address _from, uint256 _value, address _token, bytes _extraData) external; }

contract TokenERC20 {
  // Public variables of the token
  string public name;
  string public symbol;
  uint8 public decimals = 18;
  // 18 decimals is the strongly suggested default, avoid changing it
  uint256 public totalSupply;

  // This creates an array with all balances
  mapping (address => uint256) public balanceOf;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) public allowance;

  // This generates a public event on the blockchain that will notify clients
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  // This notifies clients about the amount burnt
  event Burn(address indexed from, uint256 value);

  /**
   * Constructor function
   *
   * Initializes contract with initial supply tokens to the creator of the contract
   */
  constructor(
    uint256 initialSupply,
    string tokenName,
    string tokenSymbol
  ) public {
    totalSupply = initialSupply * 10 ** uint256(decimals); // Update total supply with the decimal amount
    balanceOf[msg.sender] = totalSupply;        // Give the creator all initial tokens
    name = tokenName;                  // Set the name for display purposes
    symbol = tokenSymbol;                // Set the symbol for display purposes
  }

  /**
   * Internal transfer, only can be called by this contract
   */
  function _transfer(address _from, address _to, uint _value) internal {
    // Prevent transfer to 0x0 address. Use burn() instead
    require(_to != 0x0);
    // Check if the sender has enough
    require(balanceOf[_from] >= _value);
    // Check for overflows
    require(balanceOf[_to] + _value >= balanceOf[_to]);
    // Save this for an assertion in the future
    uint previousBalances = balanceOf[_from] + balanceOf[_to];
    // Subtract from the sender
    balanceOf[_from] -= _value;
    // Add the same to the recipient
    balanceOf[_to] += _value;
    emit Transfer(_from, _to, _value);
    // Asserts are used to use static analysis to find bugs in your code. They should never fail
    assert(balanceOf[_from] + balanceOf[_to] == previousBalances);
  }

  /**
   * Transfer tokens
   *
   * Send `_value` tokens to `_to` from your account
   *
   * @param _to The address of the recipient
   * @param _value the amount to send
   */
  function transfer(address _to, uint256 _value) public {
    _transfer(msg.sender, _to, _value);
  }

  /**
   * Transfer tokens from other address
   *
   * Send `_value` tokens to `_to` on behalf of `_from`
   *
   * @param _from The address of the sender
   * @param _to The address of the recipient
   * @param _value the amount to send
   */
  function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success) {
    require(_value <= allowance[_from][msg.sender]);   // Check allowance
    allowance[_from][msg.sender] -= _value;
    _transfer(_from, _to, _value);
    return true;
  }

  /**
   * Set allowance for other address
   *
   * Allows `_spender` to spend no more than `_value` tokens on your behalf
   *
   * @param _spender The address authorized to spend
   * @param _value the max amount they can spend
   */
  function approve(address _spender, uint256 _value) public
    returns (bool success) {
    allowance[msg.sender][_spender] = _value;
    return true;
  }

  /**
   * Set allowance for other address and notify
   *
   * Allows `_spender` to spend no more than `_value` tokens on your behalf, and then ping the contract about it
   *
   * @param _spender The address authorized to spend
   * @param _value the max amount they can spend
   * @param _extraData some extra information to send to the approved contract
   */
  function approveAndCall(address _spender, uint256 _value, bytes _extraData)
    public
    returns (bool success) {
    tokenRecipient spender = tokenRecipient(_spender);
    if (approve(_spender, _value)) {
      spender.receiveApproval(msg.sender, _value, this, _extraData);
      return true;
    }
  }

  /**
   * Destroy tokens
   *
   * Remove `_value` tokens from the system irreversibly
   *
   * @param _value the amount of money to burn
   */
  function burn(uint256 _value) public returns (bool success) {
    require(balanceOf[msg.sender] >= _value);  // Check if the sender has enough
    balanceOf[msg.sender] -= _value;      // Subtract from the sender
    totalSupply -= _value;           // Updates totalSupply
    emit Burn(msg.sender, _value);
    return true;
  }

  /**
   * Destroy tokens from other account
   *
   * Remove `_value` tokens from the system irreversibly on behalf of `_from`.
   *
   * @param _from the address of the sender
   * @param _value the amount of money to burn
   */
  function burnFrom(address _from, uint256 _value) public returns (bool success) {
    require(balanceOf[_from] >= _value);        // Check if the targeted balance is enough
    require(_value <= allowance[_from][msg.sender]);  // Check allowance
    balanceOf[_from] -= _value;             // Subtract from the targeted balance
    allowance[_from][msg.sender] -= _value;       // Subtract from the sender's allowance
    totalSupply -= _value;               // Update totalSupply
    emit Burn(_from, _value);
    return true;
  }
}

Warto zwrócić uwagę na zmienną decimals, która określa precyzję (podzielność tokenu). W przypadku gdy token reprezentuje dobra niepodzielne np. licencje powinniśmy przypisać jej wartość 0 i tworzyć tzw. tokeny niepodzielne.

Wdrażając kontrakt podajemy początkową liczbę tokenów, pełną nazwę oraz symbol – w moim przypadku Blockchain School Coin (BSC).

Wszystkie tokeny zostają przypisane do konta, z którego wysłaliśmy transakcję tworzącą kontrakt. Wtyczka MetaMask wyświetla listę oraz ilość należących do nas tokenów w zakładce TOKENS.

token-1-600x452.png

Niestety domyślnie widoczne są tylko popularne (zarejestrowane) tokeny. Aby śledzić balans nowo utworzonego tokenu musimy wprowadzić jego dane – przycisk ADD TOKEN.

token-2.png

Finalnie naszym oczom powinna ukazać się liczba posiadanych tokenów ?

token-4.png

W jaki sposób dystrybuować naszą cyfrową walutę? Niestety wtyczka aktualnie nie wspiera tej funkcjonalności – możemy natomiast skorzystać z serwisu www.myetherwallet.com.

Na starcie wybieramy sieć, w której znajduje się wdrożony kontrakt – w moim przypadku jest to sieć testowa Rinkeby.

myetherwallet-1.png

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Send Ether & Tokens i łączymy się z wtyczką MetaMask.

myetherwallet-2.png

Następnie w prawym dolnym rogu wprowadzamy dane tokenu – analogicznie do operacji, którą wykonaliśmy w rozszerzeniu MetaMask.

myetherwallet-3.png

Na tym etapie jesteśmy gotowi do wygenerowania transakcji, która pośle określoną ilość utworzonej kryptowaluty na konto o podanym adresie.

myetherwallet-4-825x1024.png

Po wykonaniu transakcji zaobserwujemy zmianę liczby tokenów przypisanych do konta nadawcy – w tym przypadku właściciela większości tokenów (twórcy kontraktu).

token-5.png

Okazuje się, że stworzenie własnej kryptowaluty jest dość proste. Jednak to nie jedyne zastosowanie technologii Blockchain, która zatacza coraz szersze kręgi w świecie IT i poza rynkiem walutowym i transakcjami bankowymi sięga wszędzie tam, gdzie są potrzebne niezaprzeczalne potwierdzenia akcji. I tak na przykład wykorzystany może być do potwierdzonej komunikacji, czy organizacji wyborów rządowych.


mgr Sylwester Wieczorkowski

Microsoft Certified Trainer and Specialist, Certified Blockchain Expert.

Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od lat współpracuje z firmami programistycznymi i startupami z całego świata, tworząc dedykowane rozwiązania IT.
Jest odpowiedzialny za projektowanie i rozwój skalowalnych aplikacji biznesowych oraz integrację z wiodącymi technologiami firmy Microsoft.

Image
Programowanie Swift
Swift on Windows
Sep 23, 2020
Image
Felieton
Zarabianie Schrodingera
Sep 03, 2019
Image
Felieton
Rozliczanie aplikacji sprzedanych w AppStore
Jun 10, 2019
Image
Felieton
Cały internet na płycie CD
Apr 01, 2019
Image
Nauka programownia
Swift: O co chodzi z tymi kolejkami?
Feb 17, 2019

Nasze szkolenia